Władze i konstytucja

Freie Stadt Danzig

Pierwsza strona gazety Danziger Zeitung z 16.XI.1920 r. informująca o utworzeniu Wolnego Miasta Gdańska >>>

Na mocy Art. 102 podpisanego w Wersalu 28 czerwca 1919 r. Traktatu Pokojowego, w 1920 Gdańsk stał się wolnym i niezależnym miastem będącym pod opieką Ligi Narodów: "Główne Sprzymierzone Siły Sojusznicze postanawiają ustanowić miasto Gdańsk, razem z resztą terytorium opisanego w Art. 100, Wolnym Miastem. Będzie ono oddane pod opiekę Ligi Narodów". Polska reprezentowała Wolne Miasto Gdańsk na arenie międzynarodowej, odpowiadała za politykę obronną, zarządzała kolejami na terenie Wolnego Miasta Gdańska i wspólnie z władzami gdańskimi zarządzała gdańskim portem. W 1922 r. terytorium Wolnego Miasta Gdańska włączono do obszaru celnego Rzeczypospolitej Polskiej i od tego czasu pozostawało ono formalnie w unii celnej z Polską.

Zgodnie z Art. 105 Traktatu Pokojowego, wszystkie osoby zamieszkujące terytorium Wolnego Miasta otrzymali jednocześnie obywatelstwo Wolnego Miasta Gdańska: "W momencie wejścia w życie niniejszego Traktatu, obywatele niemieccy zamieszkujący na terytorium opisanym w Art. 100 stracą ipso facto swoje obywatelstwo niemieckie otrzymując w zamian obywatelstwo Wolnego Miasta Gdańska".

Art. 103 Traktatu Pokojowego mówił, że Wolne Miasto Gdańsk powinno posiadać swoją konstytucję: "Konstytucja Wolnego Miasta Gdańska powinna zostać napisana przez odpowiednio ustalonych reprezentantów Wolnego Miasta Gdańska w porozumieniu z Wysokim Komisarzem i uzgodniona z Ligą Narodów. Konstytucja ta, powinna być gwarantowana przez Ligę Narodów".

Według traktatu wersalskiego gwarantem gdańskiej konstytucji była Liga Narodów, a jej przedstawiciel, wysoki komisarz Ligi Narodów był odpowiedzialny za rozstrzyganie sporów polsko-gdańskich. Wysokiego komisarza wybierała na trzyletnią kadencję Rada Ligi Narodów. Siedzibą Wysokiego Komisarza był budynek dawnego dowództwa XVII Korpusu Armijnego - Generalkommando stojący przy ul. Wały Jagiellońskie 1 (Elisabethwall 2). 

Władzę ustawodawczą pełnił Volkstag składający się początkowo ze 120, a później z 72 posłów wybieranych w powszechnych wyborach na czteroletnią kadencję. Siedzibą Volkstagu był gmach dawnych władz prowincji Prusy Zachodnie (Provinzialverwaltung – Landeshaus) zlokalizowany przy ul. Nowe Ogrody 23 (Neugarten 23).

Władzę wykonawczą pełnił Senat, który był odpowiednikiem rządu, Senatorowie pełnili funkcję ministrów, a Prezydent Senatu był głową państwa. Senat reprezentował Wolne Miasto Gdańsk na arenie międzynarodowej z wyjątkiem sytuacji, kiedy prawo takie przysługiwało Polsce. Senatorzy oraz prezydent wybierani byli przez członków Volkstagu. Siedzibą gdańskiego Senatu był bydynek dawnej rejencji gdańskiej (Regierungsbezirk Danzig) stojący przy ul. Nowe Ogrody 12-16 (Neugarten 12-16).

Zgodnie z wolą większości Parlamentu (Volkstag), Rząd Gdański (Senat) zadeklarował intencję pozostawania poza wszelkimi konfliktami zbrojnymi i pozostania Neutralnym. Podejmując decyzję o neutralności, Gdańsk zgodnie z prawem międzynarodowym, był od tej pory chroniony Konwencją Haską z 1907 r. dotyczącą państw neutralnych i chroniącą ich mieszkańców w wypadku wojny. Oznacza to, że aneksja terytorium Wolnego Miasta Gdańska we wrześniu 1939 przez Niemcy była nielegalna. Przyłączenie obszaru Wolnego Miasta Gdańska do województwa gdańskiego 30 marca 1945 r. i włączenie w struktury polskiej administracji państwowej 11 stycznia 1949 r. opierało się na postanowieniach konferencji poczdamskiej. Zapisy te nie miały jednak formy umowy międzynarodowej, w dodatku były efektem porozumienia innych stron niż te, które podpisały traktat wersalski, tak więc nie miały mocy zmienić jego postanowień. Przyłączenie do Polski ziem na wschód od Odry i Nysy, leżących przed 1939 na terytorium Niemiec, ostatecznie uznane zostało przez Niemcy na konferencji dwa plus cztery 14 listopada 1990. Traktat ten nie dotyczy jednak obszaru Wolnego Miasta Gdańska, które od 1920 nie było częścią terytorium Niemiec.

Wysocy Komisarze Ligi Narodów w Wolnym Mieście Gdańsku

11 lutego 1920 – 15 listopada 1920 – Reginald Tower (Wielka Brytania)

15 listopada 1920 – 15 grudnia 1920 – Edward Lisle Strutt (Wielka Brytania)

16 grudnia 1920 – 23 stycznia 1921 – Bernardo Attolico (Włochy)

24 stycznia 1921 – 3 lutego 1923 – Richard Haking (Wielka Brytania)

22 lutego 1923 – 21 lutego 1926 – Mervyn MacDonnell (Wielka Brytania)

22 lutego 1926 – 21 czerwca 1929 – Joost Adriaan van Hamel (Holandia)

22 czerwca 1929 – 19 września 1932 – Manfredi Gravina (Włochy)

15 października 1932 – 15 stycznia 1934 – Helmer Rosting (Dania)

15 stycznia 1934 – 17 lutego 1937 – Seán Lester (Wolne Państwo Irlandzkie)

1 marca 1937 – 1 września 1939 – Carl Jakob Burckhardt (Szwajcaria)

Prezydenci Senatu

Senatspräsidenten

Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise

Senatorowie Spraw Wewnętrznych

Senatoren des Inneres

1920 - 1924 Wilhelm Schümmer 

1924 - 1928 Hubert Schwartz

1928 - 1929 Friedrich Grünhagen

1929 - 1931 Franz Arczynski

1931 - 1933 Georg Hinz

1933 - 1939 Arthur Greiser


Senatorowie Sprawiedliwości

Senatoren für Justiz

1920 - 1925 Albert Heinrich Frank 

1925 - 1928 Hubert Schwartz

1928 - 1931 Albert Evert

1931 - 1933 Fritz Dumont

1933 - 1939 Willibald Wiercinski-Keiser


Senatorowie Finansów 

Senatoren für Finanzen

1921 - 1928 Ernst Volkmann 

1928 - 1931 Bernhard Kamnitzer

1931 - 1939 Julius Hoppenrath


Prezydenci Volkstagu

1920 - 1921 Wilhelm Reinhard 

1921 - 1921 Adalbert Mathaei

1921 - 1923 Adolf Treichel

1923 - 1924 Julius Gehl

1924 - 1926 Adolf Treichel

1926 - 1928 Alfred Semrau

1928 - 1930 Fritz Spill

1930 - 1931 Julius Gehl

1931 - 1933 Wilhelm von Wnuck

1933 - 1933 Franz Potrykus

1933 - 1936 Wilhelm von Wnuck

1937 - 1939 Edmund Beyl

Start your own site with Mobirise